Przepisy prawne

PRAWO BUDOWLANE
(Ustawa z dn. 7.07.1994 wraz z późniejszymi nowelizacjami).
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Art. 62.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności:
c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12.04.2002 roku.
(Dz.U. Nr 75 z dn.15.06.2002, poz.690)

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W rozdziale VI stwierdza się, że:
§ 147, ust. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
§ 153, ust.6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
Szczegółowe wymagania, stanowiące techniczne rozwinięcie przepisu § 153, ust. 6 zostały zawarte w zeszycie 5 zatytułowanym „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, który ukazał się we wrześniu 2005 roku w ramach wydanie w COBRTI INSTAL serii ” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”. Wydawnictwo, to choć nie stanowi przepisu prawnego, jest zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu Pracy zarządza się, co następuje:
Rozdział 3
Ogrzewanie i wentylacja

§ 35. 1.15) Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.
2. W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy przy stosowaniu recyrkulacji zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekraczać poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadających im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 0,3mg/m³.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:
§ 39.1 Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
§ 39.2 Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania.

ROZPORZĄDZENIE MSWiA
z dnia 16.08.1999 r.

W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia „budynkami” ( Dz.U.74/99)

§ 13.1. Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich naprawy i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji.
§ 22.1 Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami złożonymi w projekcie.
§ 22.2 Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 21 sierpnia 2006 r.

W sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z dnia 8 września 2006 r.)

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) zarządza się, co następuje:
§ 14. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego powinny podlegać okresowemu czyszczeniu zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.